ترجمه مقاله

مازاد

māzād

زیاده بر احتیاج؛ آنچه زیاد آمده باشد؛ فزونی.

۱. اضافی، باقیمانده، بقیه، زیادی، فزونی، مابقی
۲. افزون

افزونه

ترجمه مقاله