ترجمه مقاله

ماده

mādde

۱. مایه و اصل هرچیز؛ اصل چیزی؛ آنچه قوام چیزی به آن است.
۲. (فیزیک) چیزی که جرم دارد، فضا را اشغال می‌کند و به‌صورت جامد، مایع، یا گاز است.

۱. جرم، هیولی
۲. اصل، مایه، ریشه، علت، سبب
۳. انثی، لاج، لاس، ماچه، مادینه، مونث، حیوان بچهزا
۴. بند، فصل
۵. آب، پیله، دمل ≠ ذکور
۶. امر، موضوع

مایه

ترجمه مقاله