ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مادح

mādeh

مدح‌کننده؛ مدح‌گوینده؛ ستاینده؛ ستایشگر.

ستایشگر، مدحکننده، آفرینگو، مداح ≠ قادح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ