ترجمه مقاله

ماجرا

māj(e)arā

۱. آنچه واقع شده؛ آنچه جاری شده؛ آنچه رخ داده.
۲. شرح حال.
۳. حادثه؛ پیشامد.

۱. پیشامد، جریان، حادثه، حکایت، داستان، رخداد، رویداد، سرگذشت، قصه، واقعه
۲. داوری
۳. کشمکش، گفتگو
۴. رنجش، رنجیدگی، گلایه، گله
۵. دعوا، مرافعه، جدال، جر

ترجمه مقاله