ترجمه مقاله

ماترک

mātarak

اموالی که از مرده باقی مانده باشد؛ ارث.

ترکه، مردهریگ، میراث

وامانده

ترجمه مقاله