ترجمه مقاله

ما

ضمیر اول‌شخص جمع: ◻︎ سال‌ها دفع بلاها کرده‌ایم / وهم حیران زآنچه ماها کرده‌ایم (مولوی: ۳۷۱).

ضمیر اول شخص جمع، منوتو، منوشما، منوایشان، منواو، منوآنها ≠ آنها، شما، ایشان

ترجمه مقاله