ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤدب

mo'addab

۱. ادب‌آموخته؛ باادب.
۲. [قدیمی] تربیت‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ