ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لی لی

laylay, leyley

نوعی حرکت و جست‌وخیز که یک پا را بالا نگه دارند و با یک پای دیگر بروند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ