ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیولنگ

livlang, layvlang

ترف؛ قره‌قروت؛ کشک سیاه؛ هبولنگ؛ هلباک.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ