ترجمه مقاله

لیقه

liqe

تکۀ نخ یا ابریشم به‌هم‌پیچیده که در دوات می‌گذارند و مرکب روی آن می‌ریزند؛ لیف؛ لیق.

ترجمه مقاله