ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیسانسیه

lisānsiye

کسی که دارای مدرک کارشناسی است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ