ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیس

lis

۱. = لیسیدن.
۲. لیسنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): کاسه‌لیس.

عدم، لا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ