ترجمه مقاله

لیر

lir

نوعی ساز زهی به شکل U و شبیه چنگ که بیشتر در یونان باستان کاربرد داشت.

ترجمه مقاله