ترجمه مقاله

لوطی

luti

= لودی

۱. فاسد، هرزه
۲. بچهباز
۳. دستودلباز، سخی

ترجمه مقاله