ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لوزالمر

لغت‌نامه دهخدا

لوزالمر. [ ل َ زُل ْ م ُرر ] (ع اِ مرکب ) حکیم مؤمن در تحفه آرد: بادام تلخ است و ریشه ٔ درخت او گرم و خشک و جالی و محلل و ضماد او با روغن گلسرخ و سرکه جهت درد سر بارد و کلف و طبیخ او در اول سیم گرم و در آخر اول خشک و در ازاله ٔ اخلاط غلیظ بی عدیل و جهت ربو و سرفه و ورم سینه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما