ترجمه مقاله

لوره

lure

= لورکند: ◻︎ دلش نگیرد از این کوه و دشت و بیشه و رود / سرش نپیچد از این آب‌ کند و لوره و جر (عنصری: ۳۳۶).

ترجمه مقاله