ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لواط

la(e)vāt

آمیزش جنسی مرد با پسر.

امردبازی، شاهدبازی، غلامبارگی، فجور، فسق، لواطه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ