ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لوازم

lavāzem

= لازمه

اثاث، اثاثه، ادات، اسباب، بساط، تجهیزات، مایحتاج، وسایل

ابزارها، ابزار، افزار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ