ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لنگه

lenge

۱. [مقابلِ جفت] فرد.
۲. یک نیمۀ باری که بر ستور گذاشته می‌شود.
۳. چیزی که جفت یا دو قسمت داشته باشد.

۱. عدل
۲. نصفخروار
۳. هاله
۴. تا، تالی، طاق، عدیل ≠ جفت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ