ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لمور

lemur

پستاندار آدم‌نما، با پوزه‌ای باریک شبیه روباه، دم دراز و چشمان درشت که درجنگل‌های ماداگاسکار یافت می‌شود و در روی درختان به‌سر می‌برد. نوعی از آن به اندازۀ موش است و در تنۀ درختان لانه می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ