ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لقب

laqab

اسمی غیر از نام اصلی که فردی به آن شهرت پیدا کند، خواه دلالت بر ذم کند یا مدح.

اسم، تخلص، صفت، عنوان، کنیه، نام، نعت

پاژنام، فرنام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ