ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لعان

le'ān

۱. یکدیگر را لعن کردن.
۲. یکدیگر را نفرین کردن در نزد حاکم شرع.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ