ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیف

latif

۱. نرم و نازک.
۲. مهربان؛ خوش‌خو.
۳. خوش‌اندام.
۴. زیبا و ظریف.
۵. (اسم) از نام‌های باری‌تعالی.
۶. [قدیمی، مجاز] سنجیده و دقیق.
۷. [مقابلِ کثیف] (فلسفه) [قدیمی] غیرمادی.

۱. ظریف، نازک
۲. ترد، شکننده
۳. زیبا، گلاندام، گلپیکر، نازکاندام، نازکبدن، نازکتن
۴. شیرین، نغز
۵. ریز، ریزه، سبک ≠ زمخت، ضخیم، کلفت

نرم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ