ترجمه مقاله

لطف

lotf

۱. نرمی.
۲. مهربانی؛ نیکویی.
۳. ظرافت؛ زیبایی.
۴. عفووبخشش.
۵. بذل کردن؛ بخشیدن چیزی.

التفات، بخشش، بذل، تفضل، شفقت، ظرافت، عنایت، کرم، لطافت، محبت، مرحمت، ملایمت، مهر، مهربانی، نرمی، نیکی ≠ عتاب، عنف، قهر

مهربان

ترجمه مقاله