ترجمه مقاله

لطافت

le(a)tāfat

۱. نرمی و نازکی.
۲. خوش‌اندامی؛ زیبایی.
۳. [قدیمی، مجاز] سخن نرم و نیکو.

تازگی، خوبی، صفا، صفا، طراوت، ظرافت، لطف، ملاحت، نازکی، نیکویی ≠ ضخامت

ترجمه مقاله