ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لس

las

۱. بی‌حس؛ مفلوج.
۲. سست.
۳. تنبل.
۴. افسرده؛ پژمرده.

۱. افلیج، فلج
۲. بیحرکت، بیحس، سست، لم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ