ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لرزنده دل

larzandedel

آن‌که دلش بلرزد؛ ترسو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ