ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لرد

lord

لقبی که در انگلستان به بعضی اشخاص که دارای مقام عالی باشند داده می‌شود.

۱. تهمانده، تهنشست، درد، رسوب
۲. مسطح، هموار ≠ صاف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ