ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لذت

le(a)zzat

۱. ادراک ‌خوشی.
۲. گوارایی.
۳. خوشی

التذاذ، حظ، خوشی، کیف، نعیم ≠ الم

برخوردار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ