ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لجن

lajan

گل‌ولای تیره‌رنگ که ته جوی و حوض‌آب جمع می‌شود؛ لوش؛ لش؛ کیوغ.

۱. کثافت، گل، لای، لجم، لجمه، وحل
۲. بدنام، فاسد، کثیف، هرزه

لژن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ