ترجمه مقاله

لجلاج

lajlāj

= لیلاج: ◻︎ لجلاج سخن بر این کهن نطع / خاقانی را شناس بالقطع (خاقانی: مجمع‌الفرس: لجلاج).

ترجمه مقاله