ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لت انبان

lat[']ambān

پرخور؛ شکم‌پرست: ◻︎ نه هربار خرما توان خورد و برد / لت‌انبان بدعاقبت خورد و مرد (سعدی۱: ۱۴۷ حاشیه).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ