ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لبیس

labis

۱. مانند؛ همتا.
۲. جامه‌ای که از بسیار‌پوشیدن کهنه شده باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ