ترجمه مقاله

لایه

lāye

۱. آنچه لای چیزی بگذارند.
۲. پارچه‌ای که لای رویه و آستر لباس بدوزند.
۳. (زمین‌شناسی) طبقۀ زمین.

۱. بستر، بنلاد
۲. پرده، پوست، طبقه، غطا، قشر، لا، ورقه

ترجمه مقاله