ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لایغفر

lāyoqfar

نیامرزیدنی؛ نابخشودنی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ