ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لایعقل

lāya'qe(a)l

بی‌عقل؛ بی‌خرد.

۱. بیخود، بیهوش، مدهوش
۲. خراب، مست ≠ بهوش، هوشیار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ