ترجمه مقاله

لایحه

lāyehe

۱. نوشته‌ای که در آن پیشنهاد یا ادعایی ارائه شده باشد.
۲. [مقابلِ طرح] (سیاسی) قانونی که از طرف دولت برای تصویب تقدیم مجلس می‌شود.

ترجمه مقاله