ترجمه مقاله

لای

lāy

۱. = لاییدن
۲. لاینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): ◻︎ چند باشی چون تبیره «هرزه‌لای» / همچو نی در پرده رو آهسته لای (تاج‌بها: لغت‌نامه: لای).

۱. رسوب، گل، لجن
۲. لا، میان، وسط

ترجمه مقاله