ترجمه مقاله

لاوصول

lāvosul

آنچه وصول نشود.

ترجمه مقاله