ترجمه مقاله

لامسه

lāmese

از حواس پنج‌گانۀ انسان که به‌وسیلۀ آن گرمی، سردی، زبری، و نرمی اشیا درک می‌شود و آلت آن پوست بدن است؛ بساوایی.

بساوای

ترجمه مقاله