ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لاقید

lāqeyd

بی‌قید؛ بی‌پروا؛ بی‌بندوبار.

بیاعتنا، بیبندوبار، بیغم، بیقید، بیمبالات، تنآسا، غافل، لاابالی ≠ منضبط

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ