ترجمه مقاله

لاغری

ذبول، نحیفی، نزاری ≠ چاقی

ترجمه مقاله