ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لاحق

lāheq

۱. ویژگی چیزی یا کسی که بعد از چیز یا کس دیگر بیاید و به آن بپیوندد.
۲. (ادبی) در بدیع، نوعی جناس که دو کلمه تنها در حرف اول اختلاف داشته باشند و این دو حرف متفاوت، قریب‌المخرج نباشند، مانند رام و کام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ