ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لابیدن

lābidan

۱. لابه‌ کردن؛ زاری ‌کردن.
۲. فروتنی ‌کردن.
۳. درخواست‌ کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ