ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لا

۱. [مقابلِ نَعَم] نه؛ نا؛ نی.
۲. (تصوف) نفی ماسوی‌الله. Δ «لا» مٲخوذ از «لا اله الا ‌الله» است.

۱. بین، درون، مابین، میانه، میان، وسط
۲. درز، روزن، شکاف، کر
۳. لایه، ورق
۴. تا، چین
۵. خیر، لما، نه
۶. قیچی، مقراض

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ