ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قپان

qapān

۱. نوعی ترازوی بزرگ مخصوص وزن کردن بارهای سنگین: ◻︎ یکی دیبا فروریزد به رِزمه / یکی دینار برسنجد به قپّان (عنصری: ۲۷۰). Δ در این بیت qappān
۲. باسکول.

باسکول، ترازو، قسطاس، میزان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ