ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قوشچی

qušči

نگهبان قوش؛ میرشکار؛ بازدار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ