ترجمه مقاله

قوانین

qavānin

= قانون۱

آساها

ترجمه مقاله