ترجمه مقاله

قوا

qovā

۱. = قوه
۲. (نظامی) [مجاز] نیروهای نظامی.

۱. نیرو
۲. توانایی، توان، قوه

نیروها

ترجمه مقاله