ترجمه مقاله

قهوه چی

qahveči

کسی که در قهوه‌خانه قهوه و چای برای فروش آماده می‌کند.

ترجمه مقاله